kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,17.20-26
 
Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4:23 -25 )
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn
 
Bài giảng khai mạc. Các mối phúc thật (Mt 5:1-12 )
20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
 
21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
 
22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
 
Các mối hoạ
24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
 
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
 
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
 
 
17  And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon
 
20  And raising his eyes toward his disciples he said: "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.
 
21 Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh.
 
22 Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man.
 
23 Rejoice and leap for joy on that day! Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way.
 
24 But woe to you who are rich, for you have received your consolation.
 
25 But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep.
 
26 Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,20b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM

 
01. Đây là những nơi người ta đến nghe lời Đức Giêsu giảng? (Lc 6,17)
a. Tia và Xiđôn.
b. Giêrusalem.
c. Giuđêa.
d. Cả a, b và c đúng.

 
02. ‘Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì điều gì là của anh em’? (Lc 6,20)
a. Nước Thiên Chúa.
b. Đất hứa.
c. Vinh quang Nước Trời.
d. Ơn cứu rỗi.

 
03. ‘Phúc thay cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được gì’? (Lc 6,21)
a. Gặp Thiên Chúa.
b. Vui cười.
c. Gọi là con Thiên Chúa.
d. Vào Nước Trời.

 
04. Phúc cho anh em khi vì ai mà bị người ta oán ghét, khai trừ , sỉ vả ….  Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật là lớn lao? (Lc 6,22-23)
a. Đức tin.
b. Con Người.
c. Niềm hy vọng sẽ sống lại.
d. Danh Đức Giêsu Kitô.

 
05. ‘Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm gì cho anh em’? (Lc 6,21)
a. Cho anh em được no lòng.
b. Cho anh em được tự do.
c. Cho anh em được dự tiệc Nước Trời.
d. Cả a, b và c đúng.
 
  
III. Ô CHỮ  
 

Những gợi ý
 
01. Phúc cho anh em đang chịu điều gì thì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng? (Lc 6,21)
 
02. ‘Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì ai sẽ làm cho anh em được no lòng? (Lc 6,21)
 
03. Phúc cho anh em khi vì ai mà bị người ta oán ghét, khai trừ ,si vả … Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật là lớn lao? (Lc 6,22-23)
 
04. ‘Phúc thay cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được gì’? (Lc 6,21) 
 
 
05. Phúc cho anh em khi vì Con Người, mà bị người ta sỉ vả thì anh em sẽ được gì ở trên trời? (Lc 6,23)
 
06. Phúc cho anh em là những kẻ gì vì Nước Thiên Chúa là của anh em? (Lc 6,20)
 
07. Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được vui cười thì các ngươi sẽ phải chịu gì? (Lc 6,25)
 
08. Phúc cho anh em khi vì Con Người, mà bị người ta sỉ vả thì anh em sẽ được pPhần thưởng ở đâu ? (Lc 6,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
Tin Mừng thánh Luca 6,21b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Tám mối phúc thật
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 6,20b
 
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
 
III. Lời giải đáp Ô CHỮ  
 
01. Phải đói (Lc 6,21)
02. Thiên Chúa (Lc 6,21)
03. Con Người (Lc 6,22-23)
04. Vui cười (Lc 6,21) 
05. Phần thưởng (Lc 6,23)
06. Nghèo khó (Lc 6,20)
07. Sầu khổ (Lc 6,25)
08. Trên trời (Lc 6,23)
 
Hàng dọc : Phúc thật
 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-tuan-3-mua-chay-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay năm C

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iii-mua-chay-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-s-j
Học hỏi Phúc âm: CN III Mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Có ba động từ trong câu Lc 13,6: ra ( = đến), tìm, và thấy. Câu này được nhắc lại ở Lc 13,7. Đọc Lc 13,6-7 ta thấy ông chủ có một cây vả trồng trong vườn nho của ông. Ông trồng nó để lấy trái. Trái là điều ông mong muốn khi trồng cây vả này. Ta không rõ ông đã trồng nó từ khi nào, chỉ biết lẽ ra nó phải có trái từ ba năm qua, nhưng lại không có. Ba năm liền, ông đều đến cây vả và tìm trái của nó, nhưng không thấy trái nào.

vhtk-chua-nhat-3-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.

vhtk-chua-nhat-2-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-ii-mua-chay-nam-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Chay, năm C

Nhiều người đi thẩm mỹ để có được khuôn mặt đẹp. Trong Mùa Chay, chúng ta cần làm gì để có được khuôn mặt bừng sáng như Chúa Giêsu? Có hai khác biệt giữa Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Theo Mác-cô, biến cố Hiển Dung xảy ra “sáu ngày” sau khi Đức Giêsu tiên báo cái chết và sự phục sinh của Ngài, nghĩa là vào ngày thứ bảy (xem Xh 24,16). Còn theo Luca, biến cố này xảy ra “khoảng tám ngày sau.” Nhìn chung biến cố Hiển Dung xảy ra khoảng một tuần sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-i-mua-chay-–-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy. Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Thiên Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng ma quỷ không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu. Chính nhờ động lực yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã thi hành ý Chúa Cha cách trọn vẹn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.