kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,17.20-26
 
Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4:23 -25 )
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn
 
Bài giảng khai mạc. Các mối phúc thật (Mt 5:1-12 )
20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
 
21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
 
22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
 
Các mối hoạ
24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
 
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
 
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
 
 
17  And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon
 
20  And raising his eyes toward his disciples he said: "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.
 
21 Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh.
 
22 Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man.
 
23 Rejoice and leap for joy on that day! Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way.
 
24 But woe to you who are rich, for you have received your consolation.
 
25 But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep.
 
26 Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,20b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM

 
01. Đây là những nơi người ta đến nghe lời Đức Giêsu giảng? (Lc 6,17)
a. Tia và Xiđôn.
b. Giêrusalem.
c. Giuđêa.
d. Cả a, b và c đúng.

 
02. ‘Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì điều gì là của anh em’? (Lc 6,20)
a. Nước Thiên Chúa.
b. Đất hứa.
c. Vinh quang Nước Trời.
d. Ơn cứu rỗi.

 
03. ‘Phúc thay cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được gì’? (Lc 6,21)
a. Gặp Thiên Chúa.
b. Vui cười.
c. Gọi là con Thiên Chúa.
d. Vào Nước Trời.

 
04. Phúc cho anh em khi vì ai mà bị người ta oán ghét, khai trừ , sỉ vả ….  Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật là lớn lao? (Lc 6,22-23)
a. Đức tin.
b. Con Người.
c. Niềm hy vọng sẽ sống lại.
d. Danh Đức Giêsu Kitô.

 
05. ‘Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm gì cho anh em’? (Lc 6,21)
a. Cho anh em được no lòng.
b. Cho anh em được tự do.
c. Cho anh em được dự tiệc Nước Trời.
d. Cả a, b và c đúng.
 
  
III. Ô CHỮ  
 

Những gợi ý
 
01. Phúc cho anh em đang chịu điều gì thì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng? (Lc 6,21)
 
02. ‘Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì ai sẽ làm cho anh em được no lòng? (Lc 6,21)
 
03. Phúc cho anh em khi vì ai mà bị người ta oán ghét, khai trừ ,si vả … Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật là lớn lao? (Lc 6,22-23)
 
04. ‘Phúc thay cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được gì’? (Lc 6,21) 
 
 
05. Phúc cho anh em khi vì Con Người, mà bị người ta sỉ vả thì anh em sẽ được gì ở trên trời? (Lc 6,23)
 
06. Phúc cho anh em là những kẻ gì vì Nước Thiên Chúa là của anh em? (Lc 6,20)
 
07. Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được vui cười thì các ngươi sẽ phải chịu gì? (Lc 6,25)
 
08. Phúc cho anh em khi vì Con Người, mà bị người ta sỉ vả thì anh em sẽ được pPhần thưởng ở đâu ? (Lc 6,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
Tin Mừng thánh Luca 6,21b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Tám mối phúc thật
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 6,20b
 
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
 
III. Lời giải đáp Ô CHỮ  
 
01. Phải đói (Lc 6,21)
02. Thiên Chúa (Lc 6,21)
03. Con Người (Lc 6,22-23)
04. Vui cười (Lc 6,21) 
05. Phần thưởng (Lc 6,23)
06. Nghèo khó (Lc 6,20)
07. Sầu khổ (Lc 6,25)
08. Trên trời (Lc 6,23)
 
Hàng dọc : Phúc thật
 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-5-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

hoc-hoi-phuc-am-cn-v-phuc-sinh-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN V Phục Sinh (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đây là những lời đầu tiên của Đức Giêsu trong bài từ biệt các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc Khổ Nạn. Bài này bắt đầu từ Ga 13,31 đến hết chương 16. Khung cảnh của những lời từ biệt này là khung cảnh bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu trước khi Ngài về lại với Chúa Cha qua cái chết. Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-20) và đã báo cho họ biết về việc một người trong nhóm sẽ nộp Ngài (Ga 13,21). Ngài đã chấm miếng bánh trao cho Giuđa và anh ấy đã rời khỏi phòng tiệc lúc trời tối (Ga 13, 22-30).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-phuc-sinh-c
Vui Học Thánh Kinh CN 5 Phục Sinh C

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C.CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem. Lễ này vào khoảng tháng Mười Hai (mùa Đông), kéo dài 8 ngày. Lễ này được lập ra nhằm kỷ niệm ngày Đền Thờ Giêrusalem được ông Giuđa Ma-ca-bê cung hiến lại năm 164 trước Công nguyên (sau khi bị vua An-ti-ô-khô Ê-pi-phan-nê phạm thánh ba năm trước đó, 1 Mcb 4,59). Đức Giêsu có mặt tại Đền Thờ Giêrusalem vào dịp lễ này (Ga 10,22-23). Ngài đi đi lại lại tại Hành lang Sa-lô-môn (x. Cv 5,12), thường là nơi giảng dạy và tranh biện.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-phuc-sinh-c-cau-cho-on-thien-trieu
Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh C. Cầu cho ơn thiên triệu

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.