kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 15 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN C
Tin Mừng thánh Luca 10, 25-37


Điều răn lớn
25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”


26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."
Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành
29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."25 There was a scholar of the law who stood up to test him and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?"
26 Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?"
27 He said in reply, "You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself."
28 He replied to him, "You have answered correctly; do this and you will live."
29 But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?"
30 Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off leaving him half-dead.
31 A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side.

32 Likewise a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side.
33 But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight.
34 He approached the victim, poured oil and wine over his wounds and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn and cared for him.
35 The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, 'Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back.'36 Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers' victim?"
37 He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise."


I. HÌNH TÔ MÀUvhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Ai đã hỏi Đức Giêsu “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”?(Lc 10,25)
a. Các thượng tế.
b. Người thông luật. 
c. Các ngoại kiều.
d. Các môn đệ.02. Sách luật viết ‘Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi’ thế nào ? (Lc 10,27)
a. Hết lòng, hết sức lực.
b. Hết linh hồn.
c. Hết trí khôn.
d. Cả a, b và c đúng.03. Sách luật viết ‘Yêu người thân cận’ như thế nào? (Lc 10,27)
a. Như thầy yêu trò.
b. Như vợ yêu chồng.
c. Như cha mẹ yêu con cái.
d. Như chính mình.04. Người bị nạn đi từ Giêrusalem xuống đâu? (Lc 10,30)
a. Bêlem.
b. Giêrikhô.
c. Emmau.
d. Nadarét.05. Ai đã giúp đỡ nạn nhân? (Lc 10,33)
a. Thầy Lêvi.
b. Thầy tư tế.
c. Người Samaria.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ

vhtk
 
Những gợi ý
01. Sách Luật viết với Thiên Chúa ngươi phải làm gì? (Lc 10,27)
02. Người bị nạn đi từ Giêrusalem xuống đâu? (Lc 10,30)
03. Sách gì viết: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi”? (Lc 10,27)
04. Ai đã giúp đỡ nạn nhân? (Lc 10,33)
05. Ai đã kẻ dụ ngôn người Samaria nhân hậu? (Lc 10,20-37)
06. Yêu người nào như chính mình? (Lc 10,27)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG


"Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy."
Tin Mừng thánh Luca 10,37


Lời giải đáp 
HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Người thân cận

* Tin Mừng thánh Luca 10,37
"Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy."


II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Người thông luật (Lc 10,25)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,27)
03. d. Như chính mình (Lc 10,27)
04. b. Giêrikhô (Lc 10,30)
05. c. Người Samaria (Lc 10,33)III. Ô CHỮ
01. Yêu mến (Lc 10,27)
02. Giêrikhô (Lc 10,30)
03. Sách Luật (Lc 10,27)
04. Samaria (Lc 10,33)
05. Đức Giêsu (Lc 10,20-37)
06. Thân cận (Lc 10,27)Hàng dọc : Yêu mến


                                                                                GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                 Nguồn: thanhlinh.net

 
 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-16-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 16 Thường Niên năm C

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

vui-hoc-thanh-kinh-cn-16-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN C

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-16-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

So sánh cách tiếp đãi của hai chị em ở Lc 10,38-42 và ở Ga 11,1-40, ta thấy có đôi nét tương đồng. Trong Gioan, Mácta là người “ra đón” Đức Giêsu, còn Maria thì “ngồi ở nhà” (Ga 11,20.30). Trong Luca, Mácta cũng là người “đón Ngài vào nhà,” còn Maria là người “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời của Ngài” (Lc 10,38-39).

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-15-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường Niên năm C

Sống là tương quan, là sống nhờ – sống với – sống cho, chứ không bao giờ sống một mình được. Trong tương quan tất yếu như thế, thường ta chỉ nhìn ra người khác là thân cận của mình khi thấy họ là người đã từng “có trao, có nhận” với ta một điều gì đó trong cuộc sống, ví dụ thân nhân hay thân hữu trong một gia đình, trong một nhóm thường xuyên nối kết … Đấy là mối tương quan thân cận chật hẹp.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-15-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 15 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

“Người thông luật” (nomikós) là người thông thạo về Luật và chuyên giải thích Luật trong Kinh Thánh. Luca hay dùng từ này (Lc 7,30; 10,25; 11,45.46.52.53; 14,3). Nhưng Luca còn dùng một từ khác, đó là “kinh sư” (grammateús) để chỉ người giỏi về Luật (Lc 5,21; 6,7; 9,22; 11,53). Ý nghĩa hai từ này không khác biệt mấy.

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-14-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.