TRANG CHỦ li-category VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN A

VUI HỌC THÁNH KINHCHÚA NHẬT 15 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,1-23

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? "11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

1 On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea.

2 Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore.

3 And he spoke to them at length in parables, saying: "A sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up.

5 Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep,6 and when the sun rose it was scorched, and it withered for lack of roots.

7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it.

8 But some seed fell on rich soil, and produced fruit, a hundred or sixty or thirtyfold.

9 Whoever has ears ought to hear."

10 The disciples approached him and said, "Why do you speak to them in parables?"

11 He said to them in reply, "Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted.

12 To anyone who has, more will be given and he will grow rich; from anyone who has not, even what he has will be taken away.

13 This is why I speak to them in parables, because 'they look but do not see and hear but do not listen or understand.'14 Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says: 'You shall indeed hear but not understand you shall indeed look but never see.

15 Gross is the heart of this people, they will hardly hear with their ears, they have closed their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and be converted, and I heal them.'16 "But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear.

17 Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.

18  "Hear then the parable of the sower.

19 The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart.

20 The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy.

21 But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away.

22 The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.

23 But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold."

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đây là thứ tự những hạt giống rơi xuống khi gieo vãi: (Mt 13,1-9)

a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt.

b. Đất tốt – vệ đường – sỏi đá – bụi gai.

c. Sỏi đá – vệ đường – bụi gai – đất tốt.

 

02. Những kẻ đã được gieo bên vệ đường là những ai? ( Mt 13,19)

a. Những người chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa.

b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu.

c. Những người thực hành Lời Chúa.

d. Những người không chấp nhận Lời Chúa.

 

03. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời liền vấp ngã ngay, đó là những kẻ được gieo ở đâu? ( Mt 13,20)

a. Những kẻ được gieo bên vệ đường.

b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá.

c. Những kẻ được gieo vào bụi gai.

d. Những kẻ được gieo trên đất tốt.

 

04. Những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe Lời, nhưng sự gì đã bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả? ( Mt 13,22)

a. Gian nan.

b. Thử thách.

c. Nỗi lo lắng sự đời.

d.Quỷ dữ cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy.

 

05. Những kẻ được gieo trên đất tốt là ai? (Mt 13,23)

a. Những kẻ đón nhận Lời Chúa.

b. Những kẻ nghe Lời và hiểu.

c. Những người nghèo khó.

d. Những người dc Đức Giêsu kêu gọi.

III.  Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Người đã giảng dạy dụ ngôn người gieo giống là ai? (Mt 13,1)

02. Những hạt rơi xuống vệ đường thì bị con gì đến ăn mất? (Mt 13,4)

03. Những hạt rơi rên sỏi đá thì bị thế nào khi nắng lên? (Mt 13,6)

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm gì còn họ thì không? (Mt 13,11)

05. Trước đám đông Đức Giêsu đã dùng điều gì để nói với họ? (Mt 13 3)

06. Những hạt bị chết khô được gieo trên đâu? (Mt 13,5)

07. Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Đó là những kẻ được gieo ở đâu? (Mt 13,23)

08. Phúc cha anh em vì mắt, vì tai anh em được thấy, được nghe. Còn những ai muốn thấy, muốn nghe mà chẳng được ? (Mt 10,16-17)

09. Những kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo sợ sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mt 13,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt,

 đó là kẻ nghe lời và hiểu,

thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,

 kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi,

kẻ được ba chục”.

Tin mừng thánh Mátthêu 13,23
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề : Người Gieo Giống

* Tin Mừng thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.

4 Trong khi người ấy gieo, 

thì có những hạt rơi xuống vệ đường,

5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá,

7 Có những hạt rơi vào bụi gai,

8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt. (Mt 13,1-9)

02. b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu. ( Mt 13,19)

03. b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. ( Mt 13,20)

04. c. Nỗi lo lắng sự đời. ( Mt 13,22)

05. b. Những kẻ nghe Lời và hiểu. ( Mt 13,23)

 

III.  Ô CHỮ

01. Đức Giêsu. (Mt 13,1)

02. Chim chóc. (Mt 13,4)

03. Chết khô. (Mt 13,6)

04. Nước Trời. (Mt 13,11)

05. Dụ ngôn. (Mt 13,3)

06. Sỏi đá. (Mt 13,5)

07. Đất tốt. (Mt 13,23)

08. Ngôn sứ (Mt 10,16-17)

09. Bụi gai. (Mt 13,22)

 

Hàng dọc :  Gieo Giống

 

 Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net

vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-25-tn-a
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 TN A

Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-25-thuong-nien-nam-a
HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

1. Đọc Mt 13,24. 31.33.44.45.47 và Mt 20,1. Để ý lối nói: “Nước trời giống như chuyện…”    2. Ý nghĩa của lối nói: giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, thứ mười một.   3. Theo bạn, tại sao ông chủ lại chấp nhận mướn thợ trễ như vậy?   4. Đọc cuộc đối thoại giữa ông chủ vườn nho với những người thợ giờ thứ mười một (Mt 20,6-7). Tại sao họ lại không được mướn?    5. Để ý cách trả tiền công cho thợ của ông chủ vườn nho (= ông chủ nhà) trong Mt 20, 8-9. Ông trả công vào buổi chiều (Lêvi 19,13). Cách trả công của ông chủ có gì lạ ?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxiv-thuong-nien-nam-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIV Thường niên năm A

Con số 7 trong Kinh Thánh vốn mang ý nghĩa tượng trưng diễn tả sự hoàn thành trọn vẹn (như Thiên Chúa sáng tạo trong bảy ngày…). Thế mà, để đánh giá sự tha thứ, Phê-rô đã giới hạn con số bảy hoàn hảo đó vào một dãy số chỉ có bảy đơn vị và coi đó như giá trị tối đa của lòng bao dung. Chúa Giê-su lưu ý rằng chính vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện và vô giới hạn

vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-24-tn-a
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN A

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." Then Peter approaching asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-24-thuong-nien-nam-a
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên - năm A

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxiii-thuong-nien-nam-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIII Thường niên năm A

Phương pháp “Sửa Lỗi Ba Bước” đó muốn nói lên yếu tố bác ái và kiên trì trong việc sửa lỗi cho nhau. Bạn có đủ kiên nhẫn và tình yêu mến để thực hiện ba bước này không? Tôi có tìm cách sửa lỗi người anh em mà vẫn giữ được danh thơm tiếng tốt của họ không?

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.