kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A

VUI HỌC THÁNH KINHLỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13-17

Đức Giêsu chịu phép rửa (Mc 1:9-11; Lc 3:21-22)

13 Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! "15 Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

16 Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."
 

 

13 Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him.

14 John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me?"

15 Jesus said to him in reply, "Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him.

16 After Jesus was baptized, he came up from the water and behold, the heavens were opened (for him), and he saw the Spirit of God descending like a dove (and) coming upon him.

17 And a voice came from the heavens, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased."

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 3,17
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu chịu phép rửa tại đâu? (Mt 3,13).
a. Sông Giođan.
b. Sông Êuphơrát.
c. Tại biển hồ Galilê.
c. Tại hồ Silôê.

 

02. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15)
a. Ông Êlia.
b. Ông Gioan Tẩy Giả.
c. Ông Môsê.
d. Ông Nicôđêmô.

 

03. Đức Giêsu trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để … … …”.(Mt 3,15)
a. Nên trọn lời Thánh Kinh.
b. Trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa.
c. Giữ trọn đức công chính.
d. Nêu gương cho mọi người.

 

04. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong thì điều gì đã xảy ra? (Mt 3,16)
a. Mọi người hân hoan.
b. Các thiên thần vui mừng.
c. Các tầng trời mở ra.
d. Các môn đệ chúc tụng Thầy.

 

05. “Đây là con yêu dấu của Ta, … … …”(Mt 3,17).
a. Ta hài lòng về Người.
b. Người Ta đã thương mến.
c. Các ngươi hãy nghe lời Người.
d. Người sẽ cứu chuộc nhân loại.

 

III. Ô CHỮ

 

vhtk

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu chịu phép rửa tại đâu? (Mt 3,13).


02. “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17).


03. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như hình chim gì? (Mt 3,19)


04. Đức Giêsu nói với ông Gioan Tẩy giả : Chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn điều gì? (Mt 3,15).


05. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15)


06. Đức Giêsu đến từ đâu để xin ông Gioan làm phép rửa? (Mt 3,13)


07. Ai đã đến xin ông Gioan làm phép rửa tại sông Giođan? (Mt 3,13)


08. Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho mình? (Mt 3,13)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Đây là con yêu dấu của Ta,

Ta hài lòng về Người”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 3,17
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  1 THƯỜNG NIÊN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  
Chúa Giêsu chịu phép rửa

* Tin mừng thánh Mátthêu 3,17  

"Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hài lòng về Người."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Sông Giođan (Mt 3,13).
02. b. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 3,13-15)
03. c. Giữ trọn đức công chính. (Mt 3,15)
04. c. Các tầng trời mở ra (Mt 3,16)
05. a. Ta hài lòng về Người.(Mt 3,17)

 

III. Ô CHỮ

01. Giođan (Mt 3,13).
02. Con yêu dấu (Mt 3,17)
03. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
04. Đức công chính (Mt 3,15).
05. Gioan (Mt 3,13-15)
06. Galilê (Mt 3,13)
07. Đức Giêsu (Mt 3,13)
08. Phép rửa (Mt 3,13)

 

Hàng dọc : Đức Giêsu
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-tn-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 5 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12). Đức Giêsu nói những lời này chủ yếu với các môn đệ của Ngài, nhưng có thể Ngài cũng muốn nói với cả đám đông tin vào Ngài nữa (Mt 5,1-2). Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu dùng nhiều hình ảnh để diễn tả khuôn mặt của người môn đệ: muối, ánh sáng, một thành phố, một ngọn đèn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-v-thuong-nien-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên A

Thắp sáng niềm tin chính là làm cho người ta thấy Chúa qua cách sống của mình. Lời Chúa hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thắp sáng niềm tin bằng làm những việc tốt đẹp. Tốt đẹp không theo kiểu con người, nghĩa là chỉ nhắm đến thành công, danh dự của bản thân, mà quên đi tính chứng tá Tin Mừng phải có trong công việc, cho dù giá phải trả là sự thất bại, thiệt thòi.

vhtk-chua-nhat-5-tn-nam-a
VHTK Chúa Nhật 5 TN Năm A

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

thanh-kinh-bang-hinh-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
Thánh Kinh bằng hình Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon.

vhtk-cn-4-tn-a-va-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
VHTK CN 4 TN A và Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-3-tn-a-chua-nhat-loi-chua
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa

Còn Thánh Matthêu thì kể lại sự kiện Đức Giêsu đến ở Capharnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Tại đây, bên cạnh biển hồ Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài chính là ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi cho thế giới. Con người có khả năng đón nhận ánh sáng này khi quyết tâm hoán cải, đồng thời đón nhận ơn gọi trở nên những người chài lưới các linh hồn, cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.