kinhthanh
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 1,1-4; 4,14-21


Lời tựa
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Đức Giê-su bắt đầu rao giảng (Mt 4:12 -17; Mc 1:14 -15 )
14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Đức Giê-su tại Na-da-rét (Mt 13: 53 -58; Mc 6:1-6)
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."


1 Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us,2 just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us,3 I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus,4 so that you may realize the certainty of the teachings you have received.
14 Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread  throughout the whole region.
15 He taught in their synagogues and was praised by all.
16  He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom  into the synagogue on the sabbath day. He stood up to read17 and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written:18 "The Spirit of the Lord is upon me,  because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free,19 and to proclaim a year acceptable to the Lord."
20 Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him.
21 He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing."
I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 4,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu trở về Galilê với sự thúc đẩy của ai? (Lc 4,14)
a. Chúa Cha.
b. Thần Khí.
c. Các tông đồ.
d. Dân chúng.02. Đức Giêsu sinh trưởng ở đâu? (Lc 4,16)
a. Bêlem.
b. Caphácnaum.
c. Nadarét.
d. Bêtania.03. Vào Hội đường, người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách của ngôn sứ nào? (Lc 4,17)
a. Ngôn sứ Êdêkien.
b. Ngôn sứ Khácgai.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Đanien.04. Sách ngôn sứ Isaia chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi làm gì? (Lc 14,18-19)
a. Loan báo Tin Mừng.
b. Công bố năm hồng ân của chúa.
c. Tụ họp muôn dân lại.
d. Chỉ a và b đúng.05. Đây là công việc của người được xức dầu tấn phong? (Lc 14,18-19)
a. Cho người mù được sáng mắt.
b. Trả lại tự do cho người bị áp bức.
c. Kẻ giam cầm biết họ được tha.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ Những gợi ý

01. Người được xức dầu tấn phong công bố điều gì của Chúa? (Lc 4,18)

02. Tin mừng thứ 3 thánh Luca viết tặng ai? (Lc 1,1)

03. Đức Giêsu trở về Galilê với sự thúc đẩy của ai? (Lc 4,14)

04. Ai vào hội đường và đọc sách thánh của ngôn sứ Isaia? (Lc 4,16-17)

05. Vào Hội đường, người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách của ngôn sứ nào? (Lc 4,17)

06. Người được xức dầu tấn phong công bố cho người mù biết họ được gì? (Lc 18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn."
Tin Mừng thánh Luca 4,18a
++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu giảng dạy

* Câu Tin Mừng thánh Luca 4,15
"Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh."II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. b. Thần Khí (Lc 4,14)
02. c. Nadarét (Lc 4,16)
03. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 4,17)
04. d. Chỉ a và b đúng (Lc 14,18-19)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 14,18-19)III. Ô CHỮ 
01. Năm hồng ân (Lc 4,18)
02. Thêôphilô (Lc 1,1)
03. Thần Khí (Lc 4,14)
04. Đức Giêsu (Lc 4,16-17)
05. Isaia (Lc 4,17)
06. Sáng mắt (Lc 18)Hàng dọc : Hồng ânGB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: 
thanhlinh.net

 
 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-6-tn-c
Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 6 TN - C

Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang, quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra những cuộc chiến tương tàn khốc hại... Đang khi đó, Chúa Giê-su lại coi nghèo là một mối phúc. Chắc chắn, Ngài chống lại thứ nghèo làm tổn thương nhân phẩm. Ngài muốn con người được sự giàu có vĩnh cửu: được cả Nước Trời làm gia nghiệp, chứ không phải thứ giàu có chỉ đem lại niềm hạnh phúc chóng vánh, tạm thời ở đời này. Để đạt được thứ giàu sang bền vững ấy phải biết làm cho mình nghèo đi những thứ của cải tạm bợ và giả trá.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-6-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN C

Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4:23 -25 ) Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn Bài giảng khai mạc. Các mối phúc thật (Mt 5:1-12 ) Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

5-phut-loi-chua-thang-2-2019
5 phút Lời Chúa tháng 2.2019

Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an theo mình lên núi, rồi Người biến đổi hình dạng. Tại sao phải lên núi mà không phải một nơi nào khác? - Vì theo quan niệm của người Do Thái, núi cao là nơi Thiên Chúa ngự. Chúa Giê-su lên núi để gặp gỡ Chúa Cha, và “đàm đạo với ông Mô-sê và ông Ê-li-a” về cuộc Khổ nạn Ngài sắp bước vào, thể theo ý muốn của Cha. Qua thái độ vâng phục hy sinh rất đẹp lòng Chúa Cha (Mt 17,5), Chúa Giê-su được hiển dung sáng láng và Chúa Cha long trọng xác quyết: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-6-thuong-nien-nam-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường niên, năm C

1/ Hãy so sánh Bài Giảng trên Núi theo Phúc âm Mátthêu chương 5-7, với Bài Giảng trên Đất Bằng theo Phúc âm Luca trong chương 6,20-49. Hai bài giảng này có gì giống và khác nhau? Đức Giêsu giảng vào lúc nào, ở đâu? Bài giảng nào dài hơn? Bài giảng nào hợp với Dân Ngoại hơn? 2/ Theo bài Phúc âm hôm nay, Đức Giêsu giảng cho ai? Đọc Lc 6,17.18.20. 3/ Các Mối Phúc của Mátthêu 5,3-12 giống với các Mối Phúc của Luca 6,20-23 ở những điểm nào? 4/ Các Mối Phúc của Mát-thêu 5,3-12 khác với các Mối Phúc của Luca 6,20-23 ở những điểm nào?

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-tuan-4-thuong-nien-nam-c
Học hỏi Phúc Âm Chủa nhật tuần 4 Thường Niên Năm C

1. Đức Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn? Đọc Lc 7,21-22. 2. Đâu là phản ứng đầu tiên của dân làng sau khi nghe bài giảng của Đức Giêsu ? 3. Lời ân sủng là lời gì ? Đọc Cv 14,3; 20,32. Lời từ miệng Đức Giêsu có giống lời của Thiên Chúa không ? Đọc Mt 4,4; Đnl 8,3. 4. Theo ý bạn, khi dân làng Na-da-rét nói : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?", họ có ý gì? (họ khinh chê gốc gác của Đức Giêsu, hay họ hãnh diện vì làng mình có một người giỏi giang như thế ?).

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-thu-3-thuong-nien-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ 3 Thường niên - Năm C

Cảm giác “quê hương là chùm khế ngọt” dường như không tồn tại trong tâm thức của Chúa Giê-su, Người bị người làng coi thường vì quá quen thuộc. Vì vậy, họ không thể nếm được hạnh phúc của “giờ Người viếng thăm.” Còn bạn thì sao? Có phải vì quá quen thuộc với Chúa qua các nghi thức, bạn chưa đánh giá đúng sự hiện diện của Người trong đời mình chăng? Đừng để phút giây cầu nguyện, thánh lễ trôi qua cách vô ích, khiến ta không thể gặp được Chúa.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.