kinhthanh
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 1,1-4; 4,14-21


Lời tựa
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Đức Giê-su bắt đầu rao giảng (Mt 4:12 -17; Mc 1:14 -15 )
14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Đức Giê-su tại Na-da-rét (Mt 13: 53 -58; Mc 6:1-6)
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."


1 Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us,2 just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us,3 I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus,4 so that you may realize the certainty of the teachings you have received.
14 Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread  throughout the whole region.
15 He taught in their synagogues and was praised by all.
16  He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom  into the synagogue on the sabbath day. He stood up to read17 and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written:18 "The Spirit of the Lord is upon me,  because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free,19 and to proclaim a year acceptable to the Lord."
20 Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him.
21 He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing."
I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 4,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu trở về Galilê với sự thúc đẩy của ai? (Lc 4,14)
a. Chúa Cha.
b. Thần Khí.
c. Các tông đồ.
d. Dân chúng.02. Đức Giêsu sinh trưởng ở đâu? (Lc 4,16)
a. Bêlem.
b. Caphácnaum.
c. Nadarét.
d. Bêtania.03. Vào Hội đường, người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách của ngôn sứ nào? (Lc 4,17)
a. Ngôn sứ Êdêkien.
b. Ngôn sứ Khácgai.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Đanien.04. Sách ngôn sứ Isaia chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi làm gì? (Lc 14,18-19)
a. Loan báo Tin Mừng.
b. Công bố năm hồng ân của chúa.
c. Tụ họp muôn dân lại.
d. Chỉ a và b đúng.05. Đây là công việc của người được xức dầu tấn phong? (Lc 14,18-19)
a. Cho người mù được sáng mắt.
b. Trả lại tự do cho người bị áp bức.
c. Kẻ giam cầm biết họ được tha.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ Những gợi ý

01. Người được xức dầu tấn phong công bố điều gì của Chúa? (Lc 4,18)

02. Tin mừng thứ 3 thánh Luca viết tặng ai? (Lc 1,1)

03. Đức Giêsu trở về Galilê với sự thúc đẩy của ai? (Lc 4,14)

04. Ai vào hội đường và đọc sách thánh của ngôn sứ Isaia? (Lc 4,16-17)

05. Vào Hội đường, người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách của ngôn sứ nào? (Lc 4,17)

06. Người được xức dầu tấn phong công bố cho người mù biết họ được gì? (Lc 18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn."
Tin Mừng thánh Luca 4,18a
++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu giảng dạy

* Câu Tin Mừng thánh Luca 4,15
"Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh."II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. b. Thần Khí (Lc 4,14)
02. c. Nadarét (Lc 4,16)
03. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 4,17)
04. d. Chỉ a và b đúng (Lc 14,18-19)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 14,18-19)III. Ô CHỮ 
01. Năm hồng ân (Lc 4,18)
02. Thêôphilô (Lc 1,1)
03. Thần Khí (Lc 4,14)
04. Đức Giêsu (Lc 4,16-17)
05. Isaia (Lc 4,17)
06. Sáng mắt (Lc 18)Hàng dọc : Hồng ânGB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: 
thanhlinh.net

 
 
hoc-hoi-phuc-am-cn-ii-phuc-sinh-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-sj
Học hỏi Phúc âm CN II Phục sinh C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

Chúa Giêsu phục sinh vào nhà các môn đệ khi cửa đóng (Ga 20,19.26), rồi sau đó Ngài cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn của Ngài (Ga 20,20.27). Điều đó cho ta thấy thân xác của Đấng phục sinh mang những nét có vẻ tương phản. Một mặt, thân xác ấy đã được biến đổi đến nỗi Ngài có thể vào nhà dù cửa đóng. Mặt khác, thân xác được phục sinh và biến đổi ấy vẫn là một với thân xác của Chúa trong cuộc Khổ Nạn, vì vẫn mang những dấu đinh ở hai tay và dấu đâm ở cạnh sườn. Như thế, thân xác của Chúa phục sinh tuy được biến đổi tận căn, nhưng vẫn là một với thân xác đã được Đức Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và đã chết thật sự trên thập giá.

vhtk-cn-2-ps-c-thanh-le-ve-long-thuong-xot-cua-thien-chua
VHTK CN 2 PS C. Thánh Lễ về lòng thương xót của Thiên Chúa.

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-phuc-sinh-nam-c
Vui Học Thánh Kinh CN Phục Sinh Năm C

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.

vhtk-chua-nhat-le-la-kieu-la
VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra", thì cứ nói: "Chúa có việc cần dùng! Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: "Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? " Hai ông đáp: "Chúa có việc cần dùng."

hoc-hoi-phuc-am-cn-le-la-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-sj
Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

Như đoạn Tin Mừng trên đây (Lc 22,39-46) cho thấy, có khi cầu nguyện thật là khó với Đức Giêsu. Vì cầu nguyện giúp Ngài thấy ý của Cha và cũng thấy ý của mình. Chính vì thế giờ cầu nguyện cũng là giờ chiến đấu gay gắt (Lc 22,44). Có sự giằng co giữa ý Con với ý Cha (Lc 22,42). Như chúng ta, Đức Giêsu cũng sợ chết khi còn quá trẻ, sợ khổ đau và nhục nhã. Ngài đã thắng được cám dỗ này bằng cầu nguyện khẩn thiết và cuối cùng Ngài đã đón nhận ý Cha. Hai lần Ngài kêu mời các môn đệ cầu nguyện để khỏi sa cơn cám dỗ (Lc 22,40.46). Họ đã không cầu nguyện và đã sa ngã.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.