kinhthanh
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 1,1-4; 4,14-21


Lời tựa
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Đức Giê-su bắt đầu rao giảng (Mt 4:12 -17; Mc 1:14 -15 )
14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Đức Giê-su tại Na-da-rét (Mt 13: 53 -58; Mc 6:1-6)
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."


1 Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us,2 just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us,3 I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus,4 so that you may realize the certainty of the teachings you have received.
14 Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread  throughout the whole region.
15 He taught in their synagogues and was praised by all.
16  He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom  into the synagogue on the sabbath day. He stood up to read17 and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written:18 "The Spirit of the Lord is upon me,  because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free,19 and to proclaim a year acceptable to the Lord."
20 Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him.
21 He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing."
I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 4,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu trở về Galilê với sự thúc đẩy của ai? (Lc 4,14)
a. Chúa Cha.
b. Thần Khí.
c. Các tông đồ.
d. Dân chúng.02. Đức Giêsu sinh trưởng ở đâu? (Lc 4,16)
a. Bêlem.
b. Caphácnaum.
c. Nadarét.
d. Bêtania.03. Vào Hội đường, người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách của ngôn sứ nào? (Lc 4,17)
a. Ngôn sứ Êdêkien.
b. Ngôn sứ Khácgai.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Đanien.04. Sách ngôn sứ Isaia chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi làm gì? (Lc 14,18-19)
a. Loan báo Tin Mừng.
b. Công bố năm hồng ân của chúa.
c. Tụ họp muôn dân lại.
d. Chỉ a và b đúng.05. Đây là công việc của người được xức dầu tấn phong? (Lc 14,18-19)
a. Cho người mù được sáng mắt.
b. Trả lại tự do cho người bị áp bức.
c. Kẻ giam cầm biết họ được tha.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ Những gợi ý

01. Người được xức dầu tấn phong công bố điều gì của Chúa? (Lc 4,18)

02. Tin mừng thứ 3 thánh Luca viết tặng ai? (Lc 1,1)

03. Đức Giêsu trở về Galilê với sự thúc đẩy của ai? (Lc 4,14)

04. Ai vào hội đường và đọc sách thánh của ngôn sứ Isaia? (Lc 4,16-17)

05. Vào Hội đường, người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách của ngôn sứ nào? (Lc 4,17)

06. Người được xức dầu tấn phong công bố cho người mù biết họ được gì? (Lc 18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn."
Tin Mừng thánh Luca 4,18a
++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu giảng dạy

* Câu Tin Mừng thánh Luca 4,15
"Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh."II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. b. Thần Khí (Lc 4,14)
02. c. Nadarét (Lc 4,16)
03. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 4,17)
04. d. Chỉ a và b đúng (Lc 14,18-19)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 14,18-19)III. Ô CHỮ 
01. Năm hồng ân (Lc 4,18)
02. Thêôphilô (Lc 1,1)
03. Thần Khí (Lc 4,14)
04. Đức Giêsu (Lc 4,16-17)
05. Isaia (Lc 4,17)
06. Sáng mắt (Lc 18)Hàng dọc : Hồng ânGB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: 
thanhlinh.net

 
 
hoc-hoi-phuc-am-cn-21-tn-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN 21 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Khi lên Giêrusalem để hoàn thành kế hoạch cứu độ nhân loại qua cái chết của mình (Lc 9,51), Đức Giêsu thường gặp những chuyện bất ngờ xảy ra dọc đường (thí dụ Lc 9,52-62; 10,25; 11,1; 11,27; 13,1). Trong bài Tin Mừng hôm nay, bất ngờ có kẻ hỏi Ngài: số người được cứu độ thì ít phải không? (Lc 13,23). Điều anh ta quan tâm là số lượng người được cứu độ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-21-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN C

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xx-thuong-nien-nam-c
Thánh Kinh bằng hình Chúa nhật XX Thường niên năm C

Khi đặt sự hơn thiệt lên bàn cân, không ít lần lối sống Tin Mừng buộc bạn phải chịu thiệt thòi, đôi khi còn trở nên “dấu hiệu” chống đối lại kiểu sống của con người hôm nay. Nhưng bạn an tâm, Chúa Giêsu đã luôn là dấu hiệu chống đối, và khi bạn sống như Chúa Giêsu dạy, bạn làm cho người ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, mặt trời soi sáng thế giới.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-20-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN C

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-20-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Trong Tin Mừng Luca, lửa là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa. Ở Lc 3,9.17 lửa có công dụng đốt cháy, thiêu hủy. Đó là hình phạt nặng dành cho cây không sinh quả tốt và cho thóc lép.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xix-thuong-nien-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Trong bài Tin Mừng, để giúp ta chuẩn bị trước bất ngờ của sự chết, để khi sự chết đến, ta khỏi bất ngờ, Chúa làm như một người chủ đi vắng. Ta hãy có tư thế sẵn sàng như người đầy tớ ban đêm đợi chủ trở về, không phải với tâm trạng sợ sệt, nhưng tin tưởng và hy vọng. Chủ về bất cứ giờ nào cũng hài lòng vì thấy người tôi trung đang chu toàn nhiệm vụ.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.