kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
Tin Mừng thánh Luca 13,1-9

Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

Dụ ngôn cây vả không ra trái

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."

1  At that time some people who were present there told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices.

2 He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way they were greater sinners than all other Galileans?3 By no means! But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!4 Or those eighteen people who were killed when the tower at Siloam fell on them  --do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem?5 By no means! But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!"

6 And he told them this parable: "There once was a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it but found none,7 he said to the gardener, 'For three years now I have come in search of fruit on this fig tree but have found none. (So) cut it down. Why should it exhaust the soil?'8 He said to him in reply, 'Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it;9 it may bear fruit in the future. If not you can cut it down.'"

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  13,8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Những người Galilê bị ai giết chết? (Lc 13,1)
a. Tổng trấn Quiriniô.
b. Tổng trấn Philatô.
c. Vua Hêrôđê.
d. Những người cuồng tín.

 

02. Khi chết máu họ hòa lẫn với điều gì? (Lc 13,1)
a. Nước hồ Silôác.
b. Máu tế vật họ đang dâng.
c. Chiên vượt qua.
d. Chỉ b và c đúng.

 

03. Trước sự việc những người Galilê bị giết, Đức Giêsu nói các ông phải làm gì nếu không cũng sẽ chết hết như vậy? (Lc 13,3)
a. Cầu nguyện.
b. Tỉnh thức.
c. Sẵn sàng.
d. Sám hối.

 

04. Những người ở Giêrusalem đã bị chết bởi điều gì? (Lc 13,4)
a. Tường thành đè chết họ.
b. Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ.
c. Bị quân La mã chém đầu.
d. Bị chết thiêu.

 

05. Đã bao nhiêu năm người chủ vườn ra tìm trái cây vả mà không có? (Lc 13,6)
a. 1 năm.
b. 2 năm.
c. 3 năm.
d. 7 năm.

 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý


01. Ngọn tháp đã đè chết 18 người. (Lc 13,4)


02. Những người này bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)


03. Đức Giêsu nói nếu các ông không làm gì thì các ông cũng sẽ chết như vậy? (Lc 13,3)


04. Ai đã giết những người Galilê? (Lc 13,1)


05. Với cây vả không ra trái, người làm vườn sẽ làm gì để sang năm nó ra trái? (Lc 13,8) 


06. Người ta kể cho ai nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Nếu các ông không chịu sám hối,

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Tin Mừng thánh Luca 13,5b
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
Tin Mừng thánh Luca 13,1-9

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cây vả

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  13,8-9

"Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."
 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Tổng trấn Philatô (Lc 13,1)
02. b. Máu tế vật họ đang dâng (Lc 13,1)
03. d. Sám hối (Lc 13,3)
04. b. Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ (Lc 13,4)
05. c. 3 năm (Lc 13,6)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Silôác (Lc 13,4)
02. Galilê (Lc 13,1)
03. Sám hối (Lc 13,3)
04. Philatô (Lc 13,1)
05. Bón phân Lc 13,8)
06. Đức Giêsu (Lc 13,1)

 

Hàng dọc : Sám hối

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Ngu
ồn: thanhlinh.net

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-phuc-sinh-nam-c
Vui Học Thánh Kinh CN Phục Sinh Năm C

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.

vhtk-chua-nhat-le-la-kieu-la
VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra", thì cứ nói: "Chúa có việc cần dùng! Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: "Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? " Hai ông đáp: "Chúa có việc cần dùng."

hoc-hoi-phuc-am-cn-le-la-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-sj
Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

Như đoạn Tin Mừng trên đây (Lc 22,39-46) cho thấy, có khi cầu nguyện thật là khó với Đức Giêsu. Vì cầu nguyện giúp Ngài thấy ý của Cha và cũng thấy ý của mình. Chính vì thế giờ cầu nguyện cũng là giờ chiến đấu gay gắt (Lc 22,44). Có sự giằng co giữa ý Con với ý Cha (Lc 22,42). Như chúng ta, Đức Giêsu cũng sợ chết khi còn quá trẻ, sợ khổ đau và nhục nhã. Ngài đã thắng được cám dỗ này bằng cầu nguyện khẩn thiết và cuối cùng Ngài đã đón nhận ý Cha. Hai lần Ngài kêu mời các môn đệ cầu nguyện để khỏi sa cơn cám dỗ (Lc 22,40.46). Họ đã không cầu nguyện và đã sa ngã.

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-tuan-5-mua-chay-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 5 Mùa Chay năm C

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất

vhtk-chua-nhat-5-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay C

Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.