kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C
Tin Mừng thánh Luca 4,1-13


Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13 )
1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! "4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."


5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."


9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.


1  Filled with the holy Spirit, 2 Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days,  to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry.
3 The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
4 Jesus answered him, "It is written, 'One does not live by bread alone.'"
5 Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant.
6 The devil said to him, "I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish.
7 All this will be yours, if you worship me."
8 Jesus said to him in reply, "It is written: 'You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.'"
9 Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here,10 for it is written: 'He will command his angels concerning you, to guard you,'11 and: 'With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.'"
12 Jesus said to him in reply, "It also says, 'You shall not put the Lord, your God, to the test.'"
13 When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.


I. HÌNH TÔ MÀU
vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Ai đã dẫn Đức Giêsu đi vào hoang địa? (Lc 4, 2)
a. Chúa Cha.
b. Thánh Thần.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Ma quỷ.02. Chúa Giêsu làm gì trong hoang địa? (Lc 4,2)
a. Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi.
b. Chịu ma quỷ cám dỗ.
c. Sám hối.
d. Cả a, b và c đúng.03. Trước cám dỗ làm cho hòn đá hóa bánh, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 4,4)
a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.
b. Người ta sống nhờ bánh bởi trời.
c. Phải tín thác vào Thiên Chúa.
d. Chúa yêu thương hết mọi người.04. Ở đâu quỷ nói với Đức Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ? (Lc 4,9)
a. Trên ngọn núi cao.
b. Trên đỉnh tháp chuông.
c. Trên nóc Đền thờ.
d. Trên sườn núi.05. Ở đâu, Đức Giêsu nói với quỷ: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người? (Lc 4,12)
a. Trên ngọn núi cao.
b. Trong sa mạc.
c. Trên nóc Đền thờ.
d. Trong đền thờ Giêrusalem.
III. Ô CHỮ
vhtk
Những gợi ý01. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa? (Lc 4,2)

02. Quỷ cám dỗ ai trong hoang địa? (Lc 4,1-13)

03. Quỷ gọi Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,3)

04. Ở đâu quỷ cám dỗ Đức Giêsu gieo mình xuống? (Lc 4,9)

05. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8)

06. Quỷ càm dỗ Đức Giêsu truyền cho hòn đá thành gì? (Lc 4,3)

07. Trong hoang địa, Đức Giêsu chịu quỷ làm gì? (Lc 4,2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
Tin Mừng thánh Luca 4,8

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu và quỷ dữ
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12
"Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM


01. b. Thánh Thần (Lc 4, 2)
02. b. Chịu ma quỷ cám dỗ (Lc 4,2)
03. a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (Lc 4,4)
04. c. Trên nóc đền thờ(Lc 4,9)
05. c. Trên nóc Đền thờ (Lc 4,12)III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Thánh Thần (Lc 4,2)
02. Đức Giêsu (Lc 4,1-13)
03. Thiên Chúa (Lc 4,3)
04. Nóc Đền thờ (Lc 4,9)
05. Thờ phượng (Lc 4,8)
06. Bánh (Lc 4,3)
07. Cám dỗ (Lc 4,2)Hàng dọc : Tín thác


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

 
 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-tuan-3-mua-chay-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay năm C

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iii-mua-chay-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-s-j
Học hỏi Phúc âm: CN III Mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Có ba động từ trong câu Lc 13,6: ra ( = đến), tìm, và thấy. Câu này được nhắc lại ở Lc 13,7. Đọc Lc 13,6-7 ta thấy ông chủ có một cây vả trồng trong vườn nho của ông. Ông trồng nó để lấy trái. Trái là điều ông mong muốn khi trồng cây vả này. Ta không rõ ông đã trồng nó từ khi nào, chỉ biết lẽ ra nó phải có trái từ ba năm qua, nhưng lại không có. Ba năm liền, ông đều đến cây vả và tìm trái của nó, nhưng không thấy trái nào.

vhtk-chua-nhat-3-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.

vhtk-chua-nhat-2-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-ii-mua-chay-nam-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Chay, năm C

Nhiều người đi thẩm mỹ để có được khuôn mặt đẹp. Trong Mùa Chay, chúng ta cần làm gì để có được khuôn mặt bừng sáng như Chúa Giêsu? Có hai khác biệt giữa Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Theo Mác-cô, biến cố Hiển Dung xảy ra “sáu ngày” sau khi Đức Giêsu tiên báo cái chết và sự phục sinh của Ngài, nghĩa là vào ngày thứ bảy (xem Xh 24,16). Còn theo Luca, biến cố này xảy ra “khoảng tám ngày sau.” Nhìn chung biến cố Hiển Dung xảy ra khoảng một tuần sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-i-mua-chay-–-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy. Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Thiên Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng ma quỷ không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu. Chính nhờ động lực yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã thi hành ý Chúa Cha cách trọn vẹn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.