kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C
Tin Mừng thánh Luca 4,1-13


Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13 )
1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! "4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."


5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."


9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.


1  Filled with the holy Spirit, 2 Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days,  to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry.
3 The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
4 Jesus answered him, "It is written, 'One does not live by bread alone.'"
5 Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant.
6 The devil said to him, "I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish.
7 All this will be yours, if you worship me."
8 Jesus said to him in reply, "It is written: 'You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.'"
9 Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here,10 for it is written: 'He will command his angels concerning you, to guard you,'11 and: 'With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.'"
12 Jesus said to him in reply, "It also says, 'You shall not put the Lord, your God, to the test.'"
13 When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.


I. HÌNH TÔ MÀU
vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Ai đã dẫn Đức Giêsu đi vào hoang địa? (Lc 4, 2)
a. Chúa Cha.
b. Thánh Thần.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Ma quỷ.02. Chúa Giêsu làm gì trong hoang địa? (Lc 4,2)
a. Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi.
b. Chịu ma quỷ cám dỗ.
c. Sám hối.
d. Cả a, b và c đúng.03. Trước cám dỗ làm cho hòn đá hóa bánh, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 4,4)
a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.
b. Người ta sống nhờ bánh bởi trời.
c. Phải tín thác vào Thiên Chúa.
d. Chúa yêu thương hết mọi người.04. Ở đâu quỷ nói với Đức Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ? (Lc 4,9)
a. Trên ngọn núi cao.
b. Trên đỉnh tháp chuông.
c. Trên nóc Đền thờ.
d. Trên sườn núi.05. Ở đâu, Đức Giêsu nói với quỷ: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người? (Lc 4,12)
a. Trên ngọn núi cao.
b. Trong sa mạc.
c. Trên nóc Đền thờ.
d. Trong đền thờ Giêrusalem.
III. Ô CHỮ
vhtk
Những gợi ý01. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa? (Lc 4,2)

02. Quỷ cám dỗ ai trong hoang địa? (Lc 4,1-13)

03. Quỷ gọi Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,3)

04. Ở đâu quỷ cám dỗ Đức Giêsu gieo mình xuống? (Lc 4,9)

05. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8)

06. Quỷ càm dỗ Đức Giêsu truyền cho hòn đá thành gì? (Lc 4,3)

07. Trong hoang địa, Đức Giêsu chịu quỷ làm gì? (Lc 4,2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
Tin Mừng thánh Luca 4,8

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu và quỷ dữ
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12
"Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM


01. b. Thánh Thần (Lc 4, 2)
02. b. Chịu ma quỷ cám dỗ (Lc 4,2)
03. a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (Lc 4,4)
04. c. Trên nóc đền thờ(Lc 4,9)
05. c. Trên nóc Đền thờ (Lc 4,12)III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Thánh Thần (Lc 4,2)
02. Đức Giêsu (Lc 4,1-13)
03. Thiên Chúa (Lc 4,3)
04. Nóc Đền thờ (Lc 4,9)
05. Thờ phượng (Lc 4,8)
06. Bánh (Lc 4,3)
07. Cám dỗ (Lc 4,2)Hàng dọc : Tín thác


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

 
 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-5-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

hoc-hoi-phuc-am-cn-v-phuc-sinh-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN V Phục Sinh (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đây là những lời đầu tiên của Đức Giêsu trong bài từ biệt các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc Khổ Nạn. Bài này bắt đầu từ Ga 13,31 đến hết chương 16. Khung cảnh của những lời từ biệt này là khung cảnh bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu trước khi Ngài về lại với Chúa Cha qua cái chết. Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-20) và đã báo cho họ biết về việc một người trong nhóm sẽ nộp Ngài (Ga 13,21). Ngài đã chấm miếng bánh trao cho Giuđa và anh ấy đã rời khỏi phòng tiệc lúc trời tối (Ga 13, 22-30).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-phuc-sinh-c
Vui Học Thánh Kinh CN 5 Phục Sinh C

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C.CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem. Lễ này vào khoảng tháng Mười Hai (mùa Đông), kéo dài 8 ngày. Lễ này được lập ra nhằm kỷ niệm ngày Đền Thờ Giêrusalem được ông Giuđa Ma-ca-bê cung hiến lại năm 164 trước Công nguyên (sau khi bị vua An-ti-ô-khô Ê-pi-phan-nê phạm thánh ba năm trước đó, 1 Mcb 4,59). Đức Giêsu có mặt tại Đền Thờ Giêrusalem vào dịp lễ này (Ga 10,22-23). Ngài đi đi lại lại tại Hành lang Sa-lô-môn (x. Cv 5,12), thường là nơi giảng dạy và tranh biện.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-phuc-sinh-c-cau-cho-on-thien-trieu
Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh C. Cầu cho ơn thiên triệu

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.