kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM C                                 Ga 20,19-23.
 1.   Các môn đệ đóng cửa vì sợ "người Do-thái". "Người Do-thái" ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ? Đọc Ga 9,22; 12,42; 16,2.
 2.   Tại sao Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn? Đọc Ga 20,20; Lc 24,39-40. Ông Tôma có đòi gì khác không? Đọc Ga 20,25.27.
 3.   Hãy chứng minh là trong bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu phục sinh luôn sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng.
 4.   "Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em". Thầy sai các môn đệ đi đâu? Bạn rút ra được điều gì từ câu nói trên của Chúa Giêsu?
 5.   Trước đây Đức Giêsu có hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ không? Đọc Gioan chương 14 đến 16.
 6.   Trong Tin Mừng Gioan, ai là Đấng sai Thánh Thần (= Thần Khí, Đấng Bảo Trợ) đến với chúng ta? Đọc Ga 14,16.26; 15,26; 16,7; 20,22.
 7.   Đọc Gioan 7,39. Khi nào thì Thần Khí được trao ban? Đọc thêm Ga 19,30; 20,22.
 8.   Sau khi ban Thánh Thần, Chúa Giê su ban quyền tha tội. Có liên hệ gì giữa Thánh Thần và ơn tha tội không?
 9.   Hãy cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng "khiêm nhượng". Đọc Ga 14,26; 15,26-27; 16,13-15.

CÂU HỎI SUY NIỆM:
      Bạn có thân thiết với Chúa Thánh Thần không? có thường xin Ngài soi sáng và ban sức mạnh không?
 Bạn có kinh nghiệm về việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời bạn, trong gia đình hay nhóm của  bạn không?

PHẦN TRẢ LỜI
 1. “Người Do-thái” ở đây để chỉ giới lãnh đạo Do-thái giáo, những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu (Ga 18,12.36). Đó là các thượng tế và nhóm Pharisêu (Ga 18,3). Các môn đệ sợ họ, vì họ đã âm mưu giết Đức Giêsu. Sau này họ còn có quyền trục xuất ra khỏi hội đường những ai tin vào Đức Giêsu (Ga 9,22; 12,42; 16,2).
 2. Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ và cho các ông xem tay và cạnh sườn còn mang dấu vết của các vết thương. Ngài làm thế để các ông tin rằng Đấng phục sinh đang đứng trước mặt các ông cũng là Đấng đã chịu treo trên thập giá. Tin Mừng Luca cũng kể lại chuyện Đức Giêsu mời gọi các môn đệ nhìn và chạm vào tay chân của Ngài (Ga 20,20; Lc 24,29-30). Thật ra ông Tôma cũng không đòi gì hơn (Ga 20,25), và Đức Giêsu đã sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu của ông (Ga 20,27).
 3. Trong cả bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu phục sinh đều sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng (Mc 16,15; Mt 28,19-20; Lc 24,47-48; Ga 20,21). Họ phải tiếp nối công trình của Chúa, không chỉ cho dân Do-thái, nhưng cho mọi dân tộc trên mặt đất, cho cả thế gian.  
 4.  "Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em.” Cha đã sai phái Thầy Giêsu vào thế gian giờ đây Thầy Giêsu lại sai phái các môn đệ  vào thế gian. “Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, Con cũng sai họ đến trong thế gian” (Ga 17,18). Như vậy, thế gian này là mối quan tâm của cả Chúa Cha và Chúa Con. Cha trao cho Con một sứ mạng; rồi khi Con về với Cha, Con lại trao sứ mạng ấy cho các môn đệ. Chỉ có một sứ mạng, đó là sứ mạng cứu độ thế gian của Chúa Cha và Chúa Con (Ga 3,17), và chúng ta cũng được tham dự. Thế gian là thụ tạo được Thiên Chúa hết sức yêu mến (Ga 3,16), dù nó thường chống đối Thiên Chúa (Ga 16,33), bởi được cầm đầu bởi tên Thủ lãnh thế gian (Ga 12,31; 14,30; 16,11).
 5. Trước đây Đức Giêsu đã nhiều lần hứa ban Thánh Thần (= Đấng Bảo Trợ = Thần Khí) cho các môn đệ (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7.13). Giờ đây khi được phục sinh, Ngài làm tròn điều Ngài đã hứa. Sau khi trao sứ mạng cho các môn đệ, Đức Giêsu phục sinh ban cho họ Thánh Thần bằng cách thổi hơi trên họ (Ga 20,22). Thánh Thần sẽ giúp họ chu toàn sứ mạng trong một thế gian thù nghịch.  
 6. Trong Tin Mừng Gioan, cả Chúa Cha và Chúa Giêsu là Đấng sai phái Thánh Thần. Có thể nói vai trò của Đức Giêsu từ từ trở nên quan trọng hơn trong việc sai phái Thánh Thần đến với các môn đệ. Ta hãy đọc các đoạn sau đây:  Đức Giêsu xin Chúa Cha và Chúa Cha ban Thánh Thần (Ga 14,16); Chúa Cha sai Thánh Thần đến nhân danh Đức Giêsu (Ga 14,26); Đức Giêsu sai Thánh Thần đến từ nơi Chúa Cha (Ga 15,26); Đức Giêsu sai Thánh Thần (Ga 16,7); Chúa Giêsu phục sinh trao ban Thánh Thần (Ga 20,22).
 7. Theo Gioan 7,39 Thần Khí (= Thánh Thần) được trao ban cho những ai tin vào Đức Giêsu. Và Thần Khí chỉ được trao ban sau khi Đức Giêsu được tôn vinh qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
 8.  Tha tội cho một người là trả lại sự sống thiêng liêng cho người đó. Chúa Giêsu phục sinh là Đấng đầy tràn sức sống mới, đầy tràn Thánh Thần, nên Ngài ban Thánh Thần là “Đấng ban sự sống”  cho các môn đệ, sau đó Ngài ban cho họ quyền tha tội. Các môn đệ nay có “Đấng ban sự sống” nên có quyền tha tội, quyền ban lại sự sống cho tội nhân.
 9. Có thể nói Chúa Thánh Thần là Đấng “khiêm nhượng.” Ngài là một Vị Thầy, nhưng chỉ làm cho các môn đệ “nhớ lại mọi điều” Thầy Giêsu đã nói với họ (Ga 14,26). Như Đức Giêsu đã làm chứng cho Chúa Cha,  Chúa Thánh Thần cũng “làm chứng” cho Chúa Giêsu (Ga 15,26-27). Như Đức Giê su đã không tự mình nói điều gì (Ga 12,49), Chúa Thánh Thần cũng “sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng chỉ nói lại những gì đã nghe” (Ga 16,13-15). Nói chung, Chúa Thánh Thần luôn sống đúng như người được Chúa Cha và Chúa Giêsu sai phái.


 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxi-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXI TN C

Sống theo bản năng là điều dễ, nhưng để sống như một con người có phẩm giá lại là một hành trình đòi hỏi người ta phải leo lên ngọn dốc của sự cao thượng, vượt quá chính mình. Càng lên cao, càng phải gắng sức, và đòi sự cảnh tỉnh liên tục để không chệch hướng. “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”, Chúa Giêsu nhắc chúng ta đến tầm cao những đòi hỏi của Tin Mừng và tầm quan trọng của cái “bây giờ và cố gắng ngay tại đây”. Chúng ta cần quan tâm đến những thứ phải làm lúc này và ngay tại nơi mình được mời gọi.

hoc-hoi-phuc-am-cn-21-tn-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN 21 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Khi lên Giêrusalem để hoàn thành kế hoạch cứu độ nhân loại qua cái chết của mình (Lc 9,51), Đức Giêsu thường gặp những chuyện bất ngờ xảy ra dọc đường (thí dụ Lc 9,52-62; 10,25; 11,1; 11,27; 13,1). Trong bài Tin Mừng hôm nay, bất ngờ có kẻ hỏi Ngài: số người được cứu độ thì ít phải không? (Lc 13,23). Điều anh ta quan tâm là số lượng người được cứu độ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-21-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN C

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xx-thuong-nien-nam-c
Thánh Kinh bằng hình Chúa nhật XX Thường niên năm C

Khi đặt sự hơn thiệt lên bàn cân, không ít lần lối sống Tin Mừng buộc bạn phải chịu thiệt thòi, đôi khi còn trở nên “dấu hiệu” chống đối lại kiểu sống của con người hôm nay. Nhưng bạn an tâm, Chúa Giêsu đã luôn là dấu hiệu chống đối, và khi bạn sống như Chúa Giêsu dạy, bạn làm cho người ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, mặt trời soi sáng thế giới.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-20-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN C

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-20-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Trong Tin Mừng Luca, lửa là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa. Ở Lc 3,9.17 lửa có công dụng đốt cháy, thiêu hủy. Đó là hình phạt nặng dành cho cây không sinh quả tốt và cho thóc lép.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.