kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM C                                 Ga 20,19-23.
 1.   Các môn đệ đóng cửa vì sợ "người Do-thái". "Người Do-thái" ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ? Đọc Ga 9,22; 12,42; 16,2.
 2.   Tại sao Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn? Đọc Ga 20,20; Lc 24,39-40. Ông Tôma có đòi gì khác không? Đọc Ga 20,25.27.
 3.   Hãy chứng minh là trong bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu phục sinh luôn sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng.
 4.   "Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em". Thầy sai các môn đệ đi đâu? Bạn rút ra được điều gì từ câu nói trên của Chúa Giêsu?
 5.   Trước đây Đức Giêsu có hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ không? Đọc Gioan chương 14 đến 16.
 6.   Trong Tin Mừng Gioan, ai là Đấng sai Thánh Thần (= Thần Khí, Đấng Bảo Trợ) đến với chúng ta? Đọc Ga 14,16.26; 15,26; 16,7; 20,22.
 7.   Đọc Gioan 7,39. Khi nào thì Thần Khí được trao ban? Đọc thêm Ga 19,30; 20,22.
 8.   Sau khi ban Thánh Thần, Chúa Giê su ban quyền tha tội. Có liên hệ gì giữa Thánh Thần và ơn tha tội không?
 9.   Hãy cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng "khiêm nhượng". Đọc Ga 14,26; 15,26-27; 16,13-15.

CÂU HỎI SUY NIỆM:
      Bạn có thân thiết với Chúa Thánh Thần không? có thường xin Ngài soi sáng và ban sức mạnh không?
 Bạn có kinh nghiệm về việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời bạn, trong gia đình hay nhóm của  bạn không?

PHẦN TRẢ LỜI
 1. “Người Do-thái” ở đây để chỉ giới lãnh đạo Do-thái giáo, những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu (Ga 18,12.36). Đó là các thượng tế và nhóm Pharisêu (Ga 18,3). Các môn đệ sợ họ, vì họ đã âm mưu giết Đức Giêsu. Sau này họ còn có quyền trục xuất ra khỏi hội đường những ai tin vào Đức Giêsu (Ga 9,22; 12,42; 16,2).
 2. Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ và cho các ông xem tay và cạnh sườn còn mang dấu vết của các vết thương. Ngài làm thế để các ông tin rằng Đấng phục sinh đang đứng trước mặt các ông cũng là Đấng đã chịu treo trên thập giá. Tin Mừng Luca cũng kể lại chuyện Đức Giêsu mời gọi các môn đệ nhìn và chạm vào tay chân của Ngài (Ga 20,20; Lc 24,29-30). Thật ra ông Tôma cũng không đòi gì hơn (Ga 20,25), và Đức Giêsu đã sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu của ông (Ga 20,27).
 3. Trong cả bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu phục sinh đều sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng (Mc 16,15; Mt 28,19-20; Lc 24,47-48; Ga 20,21). Họ phải tiếp nối công trình của Chúa, không chỉ cho dân Do-thái, nhưng cho mọi dân tộc trên mặt đất, cho cả thế gian.  
 4.  "Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em.” Cha đã sai phái Thầy Giêsu vào thế gian giờ đây Thầy Giêsu lại sai phái các môn đệ  vào thế gian. “Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, Con cũng sai họ đến trong thế gian” (Ga 17,18). Như vậy, thế gian này là mối quan tâm của cả Chúa Cha và Chúa Con. Cha trao cho Con một sứ mạng; rồi khi Con về với Cha, Con lại trao sứ mạng ấy cho các môn đệ. Chỉ có một sứ mạng, đó là sứ mạng cứu độ thế gian của Chúa Cha và Chúa Con (Ga 3,17), và chúng ta cũng được tham dự. Thế gian là thụ tạo được Thiên Chúa hết sức yêu mến (Ga 3,16), dù nó thường chống đối Thiên Chúa (Ga 16,33), bởi được cầm đầu bởi tên Thủ lãnh thế gian (Ga 12,31; 14,30; 16,11).
 5. Trước đây Đức Giêsu đã nhiều lần hứa ban Thánh Thần (= Đấng Bảo Trợ = Thần Khí) cho các môn đệ (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7.13). Giờ đây khi được phục sinh, Ngài làm tròn điều Ngài đã hứa. Sau khi trao sứ mạng cho các môn đệ, Đức Giêsu phục sinh ban cho họ Thánh Thần bằng cách thổi hơi trên họ (Ga 20,22). Thánh Thần sẽ giúp họ chu toàn sứ mạng trong một thế gian thù nghịch.  
 6. Trong Tin Mừng Gioan, cả Chúa Cha và Chúa Giêsu là Đấng sai phái Thánh Thần. Có thể nói vai trò của Đức Giêsu từ từ trở nên quan trọng hơn trong việc sai phái Thánh Thần đến với các môn đệ. Ta hãy đọc các đoạn sau đây:  Đức Giêsu xin Chúa Cha và Chúa Cha ban Thánh Thần (Ga 14,16); Chúa Cha sai Thánh Thần đến nhân danh Đức Giêsu (Ga 14,26); Đức Giêsu sai Thánh Thần đến từ nơi Chúa Cha (Ga 15,26); Đức Giêsu sai Thánh Thần (Ga 16,7); Chúa Giêsu phục sinh trao ban Thánh Thần (Ga 20,22).
 7. Theo Gioan 7,39 Thần Khí (= Thánh Thần) được trao ban cho những ai tin vào Đức Giêsu. Và Thần Khí chỉ được trao ban sau khi Đức Giêsu được tôn vinh qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
 8.  Tha tội cho một người là trả lại sự sống thiêng liêng cho người đó. Chúa Giêsu phục sinh là Đấng đầy tràn sức sống mới, đầy tràn Thánh Thần, nên Ngài ban Thánh Thần là “Đấng ban sự sống”  cho các môn đệ, sau đó Ngài ban cho họ quyền tha tội. Các môn đệ nay có “Đấng ban sự sống” nên có quyền tha tội, quyền ban lại sự sống cho tội nhân.
 9. Có thể nói Chúa Thánh Thần là Đấng “khiêm nhượng.” Ngài là một Vị Thầy, nhưng chỉ làm cho các môn đệ “nhớ lại mọi điều” Thầy Giêsu đã nói với họ (Ga 14,26). Như Đức Giêsu đã làm chứng cho Chúa Cha,  Chúa Thánh Thần cũng “làm chứng” cho Chúa Giêsu (Ga 15,26-27). Như Đức Giê su đã không tự mình nói điều gì (Ga 12,49), Chúa Thánh Thần cũng “sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng chỉ nói lại những gì đã nghe” (Ga 16,13-15). Nói chung, Chúa Thánh Thần luôn sống đúng như người được Chúa Cha và Chúa Giêsu sai phái.


 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-le-minh-mau-thanh-chua-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-le-chua-ba-ngoi-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm của chuyển động hiệp thông giữa các Ngôi vị: Cha trao tất cả những gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý muốn của Cha; Thánh Thần lấy tất cả từ Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động.

hoc-hoi-phuc-am-le-chua-ba-ngoi-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Gioan 16,12-13 có thể làm chúng ta nghĩ rằng: khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã chưa hoàn thành công việc Cha giao cho mình. Thật ra, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất công việc Cha giao rồi. Trên Thập giá, Ngài đã nói: “Thế là được hoàn tất!” (Ga 19,30). Hoàn tất công việc của Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu nơi trần gian (Ga 4,34).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-le-chua-ba-ngoi-c
Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-c
Kinh thánh bằng hình: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

vhtk-le-chua-thanh-than-hien-xuong-c
VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.