TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN li-category Tân ước li-category CÁC THƯ PHAOLÔ

no-img
Thư gửi tín hữu Rô-ma (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm 1,1–16,27)

no-img
Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 1,1–16,24)

no-img
Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô (2 Cr 1,1–13,13)

no-img
Thư gửi tín hữu Ga-lát (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư gửi tín hữu Ga-lát (Gl 1,1–6,18)

no-img
Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô (Ep 1,1–6,24)

no-img
Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê (Pl 1,1–4,23)

no-img
Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê (Cl 1,1–4,18)

no-img
Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 1,1–5,28)

no-img
Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (2 Tx 1,1–3,18)

no-img
Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê (1 Tm 1,1–6,21)

no-img
Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê (2 Tm 1,1–4,22)

no-img
Thư gửi ông Ti-tô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư gửi ông Ti-tô (Tt 1,1–3,15)

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.