TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN li-category Cựu ước li-category Các Sách Ngôn Sứ

no-img
Sách I-sai-a [1] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách I-sai-a (Is 1,1–39,8)

no-img
Sách I-sai-a [2] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách I-sai-a (Is 40,1–66,24)

no-img
Sách Ai ca (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ai ca (Ac 1,1–5,22)

no-img
Sách Ba-rúc (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ba-rúc (Br 1,1–6,72)

no-img
Sách Ê-dê-ki-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ê-dê-ki-en (Ed 1,1–48,35)

no-img
Sách Đa-ni-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Đa-ni-en (Đn 1,1–14,42)

no-img
Sách Hô-sê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Hô-sê (Hs 1,1–14,10)

no-img
Sách Giô-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Giô-en (Ge 1,1–4,21)

no-img
Sách A-mốt (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách A-mốt (Am 1,1–9,15)

no-img
Sách Giô-na (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Giô-na (Gn 1,1–4,11)

no-img
Sách Mi-kha (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Mi-kha (Mk 1,1–7,20)

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.