kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Mùa Vọng - Giáng Sinh li-category Bài giảng lễ Giáng Sinh – Đêm (2013)

Christmas Midnight  

December 25, 2013

Isaiah 9: 1-6; Psalm 96; Titus 2: 11-14;
Luke 2: 1-14

GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM  

25-12-2013

Isaia 9: 1-6; T,vịnh 96; Titô 2: 11-14;
Luca 2: 1-14

 

 

HĂNG SAY LÀM VIỆC THIỆN ĐỂ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
St. Luke’s account of the birth of Jesus has a somber, almost detached opening. Where are the angels, wise men and moving stars, to get us ready for what is about to happen? The birth event itself is brief: there is a census, people have crowded into the town, there is no room at the inn, so the newborn is laid in a manger. It is as if Luke is a newspaper reporter narrating observable events and not an evangelist proclaiming the opening scenes that will lead to our salvation. Bài phúc âm của thánh Luca nói về lúc Chúa Giêsu sinh ra có vẻ hơi ảm đạm, hầu như là một đề tài tách ra khỏi phúc âm. Các thần sứ Thiên Chúa, các nhà chiêm tính và ngôi sao lạ ở đâu?  Sao lại không có ở đó để đón chờ sự việc sắp xảy ra? Lúc Chúa Giêsu sinh ra, lại là một sự việc diễn ra trong chốc lát: có lệnh kiểm tra dân số, thành phố đầy nghẹt người, không có chỗ trong quán trọ, vì thế khi hài nhi vừa sinh ra phải dược bế đặt trong máng cỏ. Luca viết câu chuyện như một nhà báo tường thuật sự việc hơn là một tác giả của phúc âm loan báo tin mừng khởi màn  việc cứu rỗi đến cho loài người.
The references to places and historical figures can be a little distracting, they seem so matter of fact. But Luke has embedded his Christian leanings in them. The child is born in "the city of David," as the Scriptures anticipated (Isaiah 1:3; Jeremiah 14:8). There were powerful figures ruling the world Jesus was born into, the Roman Empire; at that time the rule of Caesar Augustus and Quirinius. By being so specific Luke is showing how God can even use mighty rulers to accomplish God’s plans. To the casual eye it would seem that Rome had sway over people’s lives, and of course, in so many ways, it did. The rulers could move a population around for the sake of a census. But with the eyes of faith we can see God’s hand at work, using the powerful to accomplish what God has in mind for us. Remember, for example, that Paul’s arrest brought him to Rome where he could preach the gospel. Những lời nói về nơi chốn, các nhân vật lịch sử đã làm nhẹ đi chủ điểm vì đó là một sự việc xảy ra thôi. Nhưng, Luca có thêm vào những điều Luca đã học hỏi khi là một tín hữu như: hài nhi sinh trong "thành Vua Đavit" như Kinh Thánh đã báo trước (Is 1: 3; Gr 14: 8). Có những nhân vật quyền uy cai trị thế giới vào thời điểm Chúa Giêsu sinh ra: là để quốc Lamã. hoàng đế trị vì là Caesar Augustus và ông Quirinius làm tổng trấn ở Xyria. Luca viết rõ như thế để chứng tỏ Thiên Chúa có thể dùng quyền uy thế gian để thực hiện dự định của Ngài. Đối với người đời, đế quốc Lamã đã dùng quyền uy để đổi thay đời sống dân chúng. Và đúng thế, đế quốc Lamã đã hành động như vậy. Các người có quyền uy có thể ra lệnh kiểm tra dân số để làm dân chúng đi tứ tán. Nhưng với nhãn quan đức tin, chúng ta thấy đó là bàn tay Thiên Chúa hành động, dùng quyền uy thế gian để thực hiện việc Thiên Chúa dự định cho chúng ta.  Các bạn có nhớ chuyện thánh Phaolô bị bắt đưa về Lamã không? Nhờ đó Phaolô có thể rao giảng ở Lamã.
Having begun in a seeming disinterested way, Luke now shifts (8- 14) to a more explicit faith proclamation. There are no angels at the stable, but shepherds bring the news they heard from the angelic choir. One would think that a heavenly visitor, like the one at the Annunciation, would have been a comforting and reassuring presence for Mary before, during and after the labors of childbirth. I like how the authors of one biblical commentary put it ("Preaching Through the Christian Year: Year A: Philadelphia, Trinity International Press, 1992). Mary away from home, in a stable and having given birth is, "one angel short, left to ponder these things in her heart" (page 34). Luca bắt đầu câu chuyện với những sự việc có vẻ như không chú trọng vào vấn đề. Bây giờ (từ câu 8 đến câu 14) Luca quy chiếu vào việc loan báo đức tin. Trong hang đá không có thiên thần, nhưng các người chăn chiên đã đến tìm do họ đã nghe sứ thần Chúa loan báo. Chúng ta có thể nghĩ rằng ít ra nên có một sứ thần Chúa đến viếng thăm như lúc sứ thần truyền tin cho Đức Maria thì có vẻ an ủi biết bao. Tôi thích một lời bình luận về Kinh Thánh của một tác giả như sau: Đức Maria ở xa nhà, đang ở trong một hang đá, và vừa sinh hạ một hài nhi, không có sứ thần Chúa ở đó nên Maria suy nghĩ trong lòng.
Who doesn’t wish for confirmation when going through difficult times? Am I doing the right thing? If I am, why is it so difficult? Why aren’t I receiving more consolation and support from others? Where is God in all this? How will it turn out? Were those some of the things Mary pondered in her heart as she looked at the child, her husband and surroundings? Earlier she was told she had "found favor with God" (1:30). What the angel told Mary is also spoken over each of us. Jesus is the sign of God’s favoring us; especially when we look around at our circumstances and questions arise. Unfortunately we don’t always get consolation in prayer and daily life. But today’s gospel assures us that God is in the darkness, minus the angels. Ai là người không muốn có người nâng đỡ trong lúc gặp khó khăn? Maria có thể tự hỏi: tôi làm việc này có đúng hay không? Nếu tôi làm đúng thì sao lại khó khăn như thế này? Sao tôi lại không được người khác an ủi và giúp đỡ? Thiên Chúa ở đâu trong việc này?  Rối sự việc sẽ ra sao?  Trong lúc Maria nhìn vào hài nhì và suy nghĩ những điều ấy trong lòng, thì ông Giuse có nghĩ như vậy không? Trước đó Maria được sứ thần Chúa báo là "Maria đẹp lòng Chua"  (Lc 1: 30). Điều sứ thần nói với Maria là điều đã được nói với mọi người trong chúng ta. Chúa Giêsu là dấu chỉ Thiên Chưa được đẹp lòng vì chúng ta;  nhất là khi chúng ta nhìn xung quanh chúng ta trong trường hợp có biết bao nhiêu câu hỏi. Nhưng, tiếc thay là chúng ta không được an ủi trong lời cầu nguyện và trong đời sống hàng ngày. Nhưng, phúc âm hôm này quả quyết với chúng ta là Thiên Chúa ở trong chổ ẩn khuất, và không có sứ thần nào cả.
There is an on-going debate over immigration in our country. (Cf. "Quotable" below). I also heard on the news this morning that over 12,000 children have died in the Civil War in Syria. There are over 4 million internally displaced people in that country and 2 million have fled the violence and a living in tent cities in neighboring countries. Added to the news report was the suffering of civilians in Sudan and Central African Republic. Displacement and misery blot the map of the world. Ở Hoa Kỳ, người ta đang liên tục bàn cải về vấn đề người di cư. Sáng hôm nay tôi lại nghe tin tức là 12,000 em bé đã chết vì chiến tranh ở Syria. Có trên 4 triệu người phải di tản ở Syria, và 2 triệu người đã chạy tránh bạo lực chiến tranh và đang sống trong lều vài ở các nước lân cận. Lại thêm tin tức dân chúng ở Nam Sudan, và ở Trung Tâm Phi Châu. Bao nhiêu đau thương và nạn di dân lan tràn trên khắp thế giới.
Marginality marks Jesus’ birth. His parents could not find a place in the inn for him, so he is born in a stable amid animals. God enters our world as a displaced person to an insignificant family under the rule of arrogant powers. History tells us more about Herod the Great, who murdered his wife and three of his sons and clawed his way to a place of power. Matthew also describes an event known as the "Massacre of the Innocent," when the wise men came looking for the "King of the Jews," and Herod attempted to eliminate any threat to his power. Việc Chúa Giêsu sinh ra, nằm trong máng cỏ thuộc dạng chuyện ngoài lề xã hội. Cha mẹ Chúa Giêsu không tìm được chỗ trong quán trọ, nên Chúa Giêsu sinh ra đặt nằm trong máng cỏ giữa các gia súc. Thiên Chúa đến trong thế giới chúng ta như một người di dân, ở trong một gia đình bình thường, sống dưới ách bạo tàn của một đế quốc. Lịch sử còn cho biết thêm về vua Herode Cha, là người đã giết vợ và 3 con trai để tranh dành quyền lực. Thánh Mátthêu lại nói  về việc các hài nhi bị giết. Khi các nhà chiêm tinh đến Giêrusalem để tìm nơi "Vị vua Do thái mới sinh", vua Herode tìm cách gạt bỏ tất cả những gì có thể ngăn trở quyền lực của mình.
It’s jarring to contrast the jingle bells, office parties and extravagant giftgiving of some with the reality of Jesus’ birth. He was born into a people dominated by a military empire. Gustavo Gutierrez, O.P. says we shouldn’t forget these realities less Christ’s entrance into our world become an abstraction. Into a world of domination and power our Savior was born into lowliness – not as a ruler, but as a servant. Những thông tin nầy trái ngược với những bài ca hát mừng lễ Giáng Sinh, và những tiệc tùng ở các sở làm, và những quà tặng vào dịp Lễ Giáng Sinh. Chúa Giêsu sinh ra trong một xã hội đang bị cái trị bởi đế quốc Lamã.  Cha Gustavo Gutierrez, O.P. nói là chúng ta nên quên đi những sự việc thật sự đang xảy ra trong xã hội chúng ta, nếu không thì việc Chúa Giêsu sinh ra là một ảo ảnh trong thế giới chúng ta. Đấng Cứu thế đã sinh ra trong một thế giới đang bị đô hộ. Ngài sinh ra trong nghèo hèn, không như một vị vua, nhưng như là một tôi tớ.
Today Paul summarizes the mystery of the incarnation and challenges us. "The grace of God has appeared, saving all and training us to reject godless ways and worldly desires, and to live temperately, justly and devoutly in this age…." The Letter to Titus appears only at Christmas and is upstaged by Luke’s infancy narrative, which includes the babe, angels, and heavenly hosts in the night sky. Though it is Christmas night, the Titus reading doesn’t even mention the birth. Plus, Paul seems to ruin the atmosphere with his somber warnings about rejecting "godless ways and worldly desires." Don’t invite him to the office party! Hôm nay thánh Phaolô tóm tắc mầu nhiệm nhập thể, và thách đố chúng ta "Ân sũng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Nó giúp chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân, và những đam mê trần thế, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này". Thư thánh Phaolo viết cho Titô chỉ đọc trong lễ Giáng Sinh, và nâng cao bài phúc âm của Luca về việc Chúa Giêsu sinh ra, gồm cả Đấng Hài Nhi, các sứ thần Chúa trên trời. Mặc dù đó là đêm lễ Giáng Sinh, bài trích thư Titô không nói đến việc Chúa Giêsu sinh ra. Hơn nữa, hình như thánh Phaolo làm bối cảnh lễ Giáng Sinh thêm ảm đạm cho các tín hữu khi nói họ hãy từ bỏ "lối sống vô luân và những đam mê trần tục". Vậy đừng mời thánh Phaolo đến dự tiệc tùng ở sở làm nhé!
Paul doesn’t make explicit reference to Christ’s birth instead, he announces the "appearance" of God’s grace with Christ’s first coming. Then he reminds us of a second "appearance" when Christ will come again. He calls this second coming of Christ our "blessed hope." This is an image that inspires a moment and our liturgy today. Our presider will end the prayer after the Lord’s Prayer, "...as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ." Phaolo không nói rõ về vấn để Chúa Giêsu sinh ra. Ông chỉ loan báo "Ân sũng của Thiên Chúa đã được biểu lộ" đem ơn cứu độ với việc Chúa Kitô đến lần thứ nhất. Rồi Phaolô nhắc đến việc Chúa Kito sẽ trở lại một lần nữa. Thánh Phaolo gọi lần thứ hai Chúa Kitô đến là "ngày hồng phúc". Đây là hình ảnh giúp chúng ta suy ngẫm một chút trong phụng vu hôm nay. Linh mục chủ tế sẽ tóm tắc lời cầu nguyện sau khi đọc kinh Lạy Cha..." trong lúc chúng ta chờ đợi ngày hồng phúc và ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta lại đến".
Advent wasn’t just about waiting for the birth of the Messiah; it also refreshed our hopeful waiting for Christ’s second coming. We may be celebrating the birth of Christ this day but, along with this, is our hope in the future moment, when Christ will come again. Mùa Vọng không chỉ là mùa mong đợi ngày sinh của Đấng Mêsia. Đó cũng là lúc nhắc chúng ta nhớ đến việc chúng ta chờ đợi trong hy vọng ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai. Hôm nay chúng ta có thể mừng ngày sinh Chúa Kito. Với việc vui mừng nầy, chúng ta hy vọng tương lai Chúa Kito sẽ trở lại một lần nữa.
Last week Joseph was told in a dream that the child conceived in Mary would "save his people from their sins" (Matthew 1:21). Today we hear an even broader proclamation. The angel tells the shepherds that the good news of the savior’s birth "will be for all the people." Paul also announces this message, "The grace of God has appeared saving all…." God’s grace appeared in the coming of Christ and it is for every one. Tuần vừa qua thánh Giuse được báo mộng là hài nhi thụ thai trong lòng Đức Maria "sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ".(Mt 1:21). Hôm nay chúng ta nghe loan báo một tin lớn hơn là sứ thần Chúa báo cho các người chăn chiên tin mừng "Một Đấng cứu độ đã sinh ra cho tất cả toàn dân". Thánh Phaolo cũng loan báo tin mừng "Ân sũng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, và đem ơn cứu độ đến cho mọi người". Chúa Kito đến và bày tỏ ân sũng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người.
Our lives must reflect the grace we have received in Christ’s coming. While grace has been made available for all, will we accept it? Our lives will answer the question; for grace should instruct and redirect our lives. So, Paul calls us to "reject godless ways." We may offer a Christmas toast with eggnog around the glittering tree. But the real toast we can offer for the birth of Christ, is to make some change in our lives; a visible expression of our "blessed hope" in the one who someday will appear again. Đời sống chúng ta phải biểu lộ ân sũng mà chúng ta đã lãnh nhận qua việc Chúa Kito đến. Trong khi ân sũng là để cho tất cả mọi người, thử hỏi chúng ta có chấp nhận ân sũng đó không? Lối sống của chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này: vì ân sũng sẽ dạy chúng ta thay đổi lối sống của mình.  Vì thế Phaolo kêu gọi chúng ta hãy "từ bỏ lối sống vô luân". Chúng ta có thể nâng ly rượu chúc mừng lễ Giáng Sinh, xung quanh cây thông. Nhưng thật sự ly rượu là để mừng Chúa Kito sinh ra để giúp chúng ta thay đổi lối sống của chúng ta, một biểu lộ của "hy vọng thánh thiện" vào Đấng sẽ đến một lần nữa.
Christians who hear this universal message shouldn’t shrink from taking the effects of Christ’s salvation into their social, economic and political world. We live in hope between the two comings of Christ. Paul says, Christ gave himself to "deliver us from lawlessness" and "to cleanse for himself a people as his own, eager to do what is good." Then, waiting around trying to remain in a sinless state until "the appearance of the glory of our great God," isn’t enough. The people Christ came to save are to live out their graced lives in the world; in their factories, farms, offices, classrooms and homes. Wherever we find ourselves we are to live "temperately, justly and devoutly in this age." And, we are to be "eager [zealous] to do what is good." Kitô Hữu khi nghe tin mừngphổ quát này, không nên bó hẹp thành quả ơn cứu độ của Chúa Kito vào một xã hội, một thế giới kinh tế và chính trị mà thôi. Chúng ta sống trong niềm hy vọng qiữa 2 lần Chúa Kito đến. Phaolo báo, Chúa Kito đã tự hiến tế để "cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Đàn riêng của Người, một đàn hăng say làm việc thiện". Để nếu chúng ta trong lúc chờ đợi giử đừng phạm tôi cho đến ngày "Đức Kito Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện trong vinh quang" thì chưa đủ. Đàn mà Chúa Kito đến để cứu độ phải sống trong thế gian với ân sũng Thiên Chúa mà họ đã lãnh nhận: sống trong các nhà máy, ở các ruộng vườn, ở các sở làm, nơi trường học, và ngay cả trong gia đình. Bất kỳ chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng phải sống "chừng mực, công chính, và đạo đức trong thế gian này". Và chúng ta phải "hăng say làm việc thiện"

When the holidays are done we will throw out mountains of food. Our curbside garbage bins will be overflowing – where the starving of the world could find a feast. Hunger is close at hand: one in five children in our country go hungry. We who are "eager to do what is good" need to use our creativity and energy so that all will have a place at the table of our bounty, especially this day when, Paul tells us, "The grace of God has appeared, saving all…." Christians are dreamers: we dream of Christ’s second appearance. Paul reminds us we are also doers, "eager to do what is good."

 

by Jude Siciliano, OP

Khi mùa lễ qua rồi, chúng ta sẽ còn biết bao thực phẩm dư thừa, quẳng vào các thùng rác đầy ứ - nơi mà biết bao người đang đói khát trên thế giới và không được mừng lễ. Nạn đói tràn lan: ở Hoa Kỳ trong số 5 trẻ em, có một trẻ em bị đói. Chúng ta, những người  "hăng say làm việc thiện" cần phải dùng năng lực và sáng kiến của chúng ta để có một nơi dành bàn ăn cho người khác, nhất là trong ngày hôm nay. Phaolo bảo chúng ta "Ân sũng Thiên Chúa đã được biểu lộ, để cứu chuộc tất cả..." Kito hữu là những người đầy ảo mộng: chúng ta mơ mộng Chúa Kito đến lần thứ 2. Phaolo lại nhắc chúng ta là những người hăng say hành động "hăng say làm việc thiện".

 

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

 

cac-bai-suy-niem-le-chua-giesu-chiu-phep-rua-nam-c-nhieu-tac-gia
Các bài suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C (nhiều tác giả)

Điều mới lạ là Chúa Giêsu, tuy vẫn còn dính liền với thế gian, hòa lẫn trong đám tội nhân khi đến chịu phép rửa, lữ khách như họ trên đường về trời đang mở ra, chính Đức Kitô đó có thể trò truyện với Thiên Chúa, Cha Ngài mà không gì cản trở mối hiệp thông. Hàng rào mà tội lỗi dựng nên giữa Thiên Chúa và chúng ta bây giờ đã được vĩnh viễn xóa bỏ, vì có một người luôn luôn ở trước mặt Thiên Chúa. Các tầng trời xưa kia đóng lại vì tội lỗi, bây giờ lại mở ra để tuôn trào Thánh Thần xuống trên một con người biết đón nhận Thánh Thần không hạn chế. Và từ nay, qua con người Giêsu đó, mọi người đều có thể đến cùng Chúa Cha.

suy-niem-tuan-sau-le-hien-linh-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy Niệm Tuần sau Lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Cuộc đời kitô hữu chúng ta có chút nào đó giống với Galilêa thời Đức Giêsu, một loại ngã giao thông với dân ngoại. Dân ngoại sống xung quanh chúng ta nhưng trong chính mỗi người chúng ta cũng thấy có bóng dáng của ‘dân ngoại’ đang nằm ngủ. Đó là những ai khước từ Ngôi Lời Thiên Chúa và là kẻ hành động như thể là Đức Kitô đã không đến trong thế gian. Sau Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu cũng đến kêu gọi: ‘Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần’. Sám hối, ra khỏi những thói quen cũ, khỏi những quan điểm hiện hành, để nhận ra những dấu chỉ của Nước Trời đã hiện diện, đã đến.

cac-bai-suy-niem-le-hien-linh-nam-c-nhieu-tac-gia
Các bài suy niệm lễ Hiển Linh - Năm C (nhiều tác giả)

Lễ Hiển Linh nhắc chúng ta về việc truyền giáo. Các nhà chiêm tinh đã đến gặp Chúa nhờ ánh sao. Con người hôm nay nhờ ánh sáng nào mà gặp được Chúa? Ánh sáng của sự chân thành, của phục vụ yêu thương;Ánh sáng của niềm vui an bình, của can trường bất khuất. Một nụ cười, một ánh mắt, một lời khích lệ cũng bừng sáng rực rỡ chẳng kém một vì sao."Giữa một thế hệ sa đọa, anh em hãy tỏa sáng như những vì sao trên vòm trời" (Pl 2,15).Chúng ta chỉ là những vì sao sáng khi chúng ta để mọc lên trong lòng chúng ta (x. 2Pr 1,19) ngôi sao mai là chính Đức Kitô (x.Kh 2,28).

5-phut-loi-chua-thang-01-2019
5 phút Lời Chúa tháng 01.2019

Ánh sáng huy hoàng bừng lên tại cánh đồng Bê-lem, ánh sao lạ rực rỡ trên bầu trời đêm Giê-ru-sa-lem, nhưng dân cư tại đó vẫn say giấc mộng; chỉ có đám mục đồng còn thức canh giữ đoàn chiên đón nhận được lời loan báo Hài Nhi giáng sinh, và chỉ có ba nhà chiêm tinh theo ánh ngôi sao lạ tìm đến thờ lạy. Các mục đồng, những người nghèo khó chất phác đơn sơ, và ba nhà chiêm tinh, bậc thức giả say mê kiếm tìm Chân Thiện Mỹ, họ tuy khác nhau về tầng lớp xã hội nhưng cùng đại diện cho những người thiện tâm...

suy-niem-tuan-truoc-le-hien-linh-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy Niệm Tuần Trước Lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Phép lạ Cana là một phép lạ của lòng tin đức Maria. Cũng như sẽ xảy ra cho người đàn bà xứ Canaan, cho viên đại đội trưởng, đức tin của Đức Maria đã khiến Đức Giêsu đi trước thời gian. Ta thấy sức mạnh của ‘người nữ’ mở ra bữa tiệc Cana và đóng lại dưới chân thập giá những phút tận cùng của ‘giờ’. Sức mạnh của đức tin ngời sáng ngay trong niềm vui của chủ tiệc khi nếm rượu ngon: Thiên Chúa đồng hành với con người một cách hoàn hảo. Không chỉ có bánh mà thôi mà còn có cả rượu ngon nữa.

cac-bai-suy-niem-le-thanh-gia-nam-c-nhieu-tac-gia
Các bài suy niệm lễ Thánh Gia - Năm C (nhiều tác giả)

Các bậc cha mẹ cần có rất nhiều sự khôn ngoan. Những điều mà Đức Maria học hỏi được từ việc cầu nguyện và suy nghĩ, Mẹ đã chuyển sang cho con Mẹ, Đấng học hỏi được từ việc cầu nguyện và suy nghĩ, Mẹ đã chuyển sang cho con Mẹ, Đấng mà thánh Luca kể cho chúng ta rằng "ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến". Chúa Giêsu đã được dạy dỗ, nuôi dưỡng và đào tạo do một người phụ nữ khôn ngoan, kính yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim và linh hồn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.